Zpracování os. údajů

Informace o zpracování a evidenci osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

SK UP v Olomouci, oddíl vodního póla (dále "SK"), zpracovává a eviduje osobní údaje poskytnuté v souvislosti s členstvím a činností ve SK. SK je poskytuje uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého svazu vodního póla (dále "ČSVP") a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Dále může zpřístupnit osobní údaje v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, SK zpracovává a eviduje i po ukončení členství ve SK v souladu s příslušným ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

Informace o zpracování a evidenci fotografií. audio a video záznamů podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) :

SK UP v Olomouci, oddíl vodního póla (dále "SK"), Český svaz vodního póla (dále "ČSVP") používá vytvořené fotografie nebo audio/video záznamy výše uvedené osoby (dále jen materiál). Pořízené fotografie a audio/video materiály, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), využívá zejména následujícím způsobem:

1. autor užívá fotografie a audio/video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace SK a ČSVP.

2. autor poskytuje licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiály jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).

V rámci zpracování mohou tyto fotografie a audio/video materiály být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Fotografie, audio/video záznam je SK a ČSVP zpracováván a evidován i po ukončení členství v souladu ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.