Menu


Partneři:

 

Mediální partneři

 

Sponzoři

 

Zpracování os. údajů

Informace o zpracování a evidenci osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

SK UP v Olomouci, oddíl vodního póla (dále "SK"), zpracovává a eviduje osobní údaje poskytnuté v souvislosti s členstvím a činností ve SK. SK poskytuje uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého svazu vodního póla (dále "ČSVP"), NSA a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Dále může zpřístupnit osobní údaje v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, SK zpracovává a eviduje i po ukončení členství ve SK v souladu s příslušným ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

Informace o zpracování a evidenci fotografií. audio a video záznamů podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) :

SK UP v Olomouci, oddíl vodního póla (dále "SK"), Český svaz vodního póla (dále "ČSVP") používá vytvořené fotografie nebo audio/video záznamy výše uvedené osoby (dále jen materiál). Pořízené fotografie a audio/video materiály, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), využívá zejména následujícím způsobem:

1. autor užívá fotografie a audio/video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace SK a ČSVP.

2. autor poskytuje licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiály jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).

V rámci zpracování mohou tyto fotografie a audio/video materiály být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Fotografie, audio/video záznam je SK a ČSVP zpracováván a evidován i po ukončení členství v souladu ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

V souvislosti s členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) (dále jen „Správce“), SK UP Olomouc, oddíl vodního póla je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat:

 1. jméno a příjmení,

 2. datum narození,

 3. adresu místa pobytu,

 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS jsou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestal člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován/a.

Na základě oprávněného zájmu Správce jsou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestal vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován/a.

 

Správce předává osobní údaje těmto zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu svazu,

 • příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

 • NSA

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

 • identifikace na soutěžích,

 • žádosti o dotace.

V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se zájemce nemůže stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemce souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub)

 1. fotografie,

 2. videa,

 3. zvukové záznamy,

 4. sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu,

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasí, aby správce zpracoval i

 1. telefonní číslo,

 2. e-mail,

 3. rodné číslo,

 4. adresu místa pobytu,

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestal člen vykonávat činnost, pro kterou je správcem evidován).

Správce předává osobní údaje těmto zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,

 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

 • výkonnému výboru ČUS.

 • NSA

Souhlasem se zpracováním výše uvedeného je člen (zákonný zástupce) srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Podpisem potvrzuje, že si text souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumí a souhlasí s ním. To stvrdil mým vlastnoručním podpisem na přihlášce.